Allmänna villkor transaktionsrådgivning, sälj- och köpuppdrag hos I Am Growth AB

För detaljerade villkor i varje enskilt transaktionsuppdrag hänvisar vi till villkoren i det enskilda uppdragsavtalet. Inför varje uppdrag som I Am Growth AB åtar sig signeras ett uppdragsavtal där bland annat följande specificeras:

 • Sammanfattning av uppdragets art
 • Hur det ska genomföras
 • När det ska genomföras
 • Vem som är ansvarig projektledare hos uppdragsgivaren och hos I Am Growth AB
 • Avtalstid
 • Konkurrensvillkor, I Am Growth AB genomför endast ensamrättsuppdrag
 • Arvoden, provisioner och eventuella merkostnadstillägg
 • Hur eventuella transaktionsvärden brukar beräknas
 • Sekretess
 • Ansvar och begränsningar
 • Hantering av eventuella tvister
 • Ansvarsförsäkring

Mer information om att anlita företagsmäklare, Sälja företag och att Köpa företag.

Allmänna villkor vid företagsförmedling eller transaktionsrådgivning i samarbete med I Am Growth AB

Ansvarsförsäkring

I Am Growth AB innehar professionsansvarsförsäkring avseende förmögenhetsskada vid bristande rådgivningen. Försäkringen är tecknad hos IF på ett värde av 10 Miljoner kronor. Försäkrings för professionsansvar hos IF innefattar bland annat:

 • IF bistår med att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
 • IF förhandlar med den som kräver skadestånd
 • IF kan föra företagets talan vid rättegång och betala rättegångskostnaderna
 • IF kan betala det skadestånd som företaget är skyldigt att betala

Branschorganisation

I Am Growth AB är medlemmar i branschorganisationen SFR, Sveriges Företagsmäklares Riksförbund. I Am Growth AB har som målsättning att alla verksamma transaktionsrådgivare ska genomgå SFRs auktorisationsprogram inom en treårsperiod från påbörjad tjänst. Ambitionen är att alla anställda transaktionsrådgivare ska bli auktoriserade företagsmäklare.

Juridisk rådgivning och genomförande av transaktioner

I Am Growth AB anlitar WSA för affärsjuridisk rådgivning. När transaktioner genomförs erbjuds uppdragsgivaren att ta hjälp av WSA, givet att jävsituation ej föreligger, för att genomföra DD, avtalsskrivning och tillträde, dvs. praktiskt genomförande av affären. Uppdragsgivaren har rätt att anlita egen affärsjuridisk expertis.

I Am Growth AB innehar klientmedelskonto hos Handelsbanken, vilket kan användas under tillträdet som en trygghet vid genomförande av transaktionen.

Arvode vid företagsförmedling, sälj- och köpuppdrag

Om inget annat avtalas skall Uppdragsgivaren erlägga ersättning till uppdragstagaren enligt följande:

 • Uppstartsavgift, vanligen 40.000 – 80.000 kr om inget annat avtalas gäller 60.000 kr
 • Provision vid genomförandet av transaktionen, vanligen 6-10% om inget annat avtalas gäller 8%
 • På grund av ett stort antal uppdragsförfrågningar är Minimiprovision vid transaktionsrådgivning höjd från 1/1-2024 till 1.000.000 kr, om inget annat avtalats i det specifika uppdragsavtalet.
 • Vid provisionsfri rådgivning eller sälj- köpuppdrag utan provisioner baseras arvodet på genomförda etapper eller ”Gates” där estimerad tidsåtgång per Gate multipliceras med ett timarvode på 2500kr ex moms

Uppstartsavgiften faktureras i samband med att Avtalets undertecknas. För det fall lagstadgad moms skall utgå påförs fakturan med detta belopp. Betalning skall erläggas mot faktura inom 20 dagar. Provisionen skall dock betalas på likviddagen för Transaktionen.

Avtalstid

Avtalet träder i kraft den dag då behöriga företrädare för båda Parterna undertecknat Avtalet och löper därefter under 12 månader, om inte annat avtalats i det enskilda uppdragsavtalet. Sägs inte Avtalet upp av endera Part senast 3 månader före avtalstidens slut förlängs Avtalet automatiskt tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om 3 månader. Uppsägning ska ske skriftligen för att äga giltighet. (”Avtalstiden”).

Inträffar försäljning av hela eller delar av Bolaget efter Avtalstiden, men inom 24 månader därefter, skall Uppdragstagaren ändå vara berättigade till ersättning enligt detta Avtal. För att Uppdragstagaren skall vara berättigade till ersättning enligt denna punkt förutsätts att Uppdragstagaren biträder Uppdragsgivaren, om Uppdragsgivaren skriftligen begär detta, vid försäljningen i den omfattning som anges i detta Avtal.

Försäljnings- eller investeringsmemorandum, presentationer och dylikt material som framtagits av Uppdragstagaren och som upprättas inom ramen för Uppdraget får av Uppdragsgivaren refereras till eller distribueras till tredje man endast i samband med Uppdraget och under Avtalstiden.

Sekretess

Parterna förbinder sig att iaktta sekretess i enlighet med vad som anges angående hanteringen av Konfidentiell information. Med Konfidentiell information avses varje upplysning – teknisk, kommersiell, administrativ oavsett slag – som Part får tillgång till och erhåller eller tidigare har erhållit från Part, andra bolag och enheter inom Parts koncern eller dess representanter och/eller rådgivare oavsett om upplysningen dokumenterats eller icke, inklusive men inte begränsat till uppgifter om avtal med samarbetspartners, affärsplaner, priser, försäljningsstatistik, utvecklingsarbete eller annan information oavsett typ vars yppande eller otillbörliga användande kan komma att skada den andra Parten (”Konfidentiell information”). Som Konfidentiell information ska inte anses information som utgörs av:

 1. Upplysning som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från Parts sida mot innehållet i detta Avtal,
 2. Upplysning som Part kan visa att denne redan kände till när den mottogs från den andra Parten,
 3. Upplysning som Part kan visa att denne har mottagit från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne, eller
 4. Upplysning som den andra Parten skriftligen har medgivit får avslöjas.

Part förbinder sig att behandla all Konfidentiell information strikt konfidentiellt och inte röja den för någon annan person än den eller de personer hos Part som behöver Kommersiell information för genomförande av sina åtaganden enligt Uppdraget och garanterar att dessa personer kommer att behandla Kommersiell information i enlighet med vad som anges i denna klausul. Part ska tillse att personer som tar del av Konfidentiell information är bundna av individuella sekretessåtaganden som motsvarar innehållet i denna klausul samt ansvarar gentemot den andra Parten för eventuellt brott häremot från enskild person.

Part förbinder sig att endast använda Konfidentiell information i den omfattning som är nödvändig för att fullgöra Avtalet och således inte på annat sätt, för annat ändamål eller vid annan tidpunkt använda den andra Partens Konfidentiella information i egen eller annans verksamhet. Ytterligare information om sekretess tydliggörs i det enskilda uppdragsavtalet.

Ansvar och ansvarsbegränsning

Part ansvarar, med i det enskilda uppdragsavtalet angivna begränsningar, för skada som uppstår på grund av Partens oaktsamhet under Avtalet.

Parts rätt till ersättning från den andra Parten för brott mot Avtalet är begränsad till ersättning för direkt skada och förlust och således inte i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust.

Uppdragstagarens totala ansvar under Avtalet ska vara begränsat till ett belopp om motsvarande Uppdragstagarens vid var tid gällande ansvarsförsäkring.

Angivna ansvarsbegränsningar gäller inte om skada har orsakats med uppsåt eller av grov oaktsamhet

Övrigt

Parterna ska utse ett ombud vardera, vilka fortlöpande ska rådgöra i frågor rörande Uppdraget. Ombuden har behörighet att företräda Part i alla frågor som rör Parternas samarbete inom ramen för Uppdraget. Ombuden har dock inte rätt att göra ändringar eller tillägg till innehållet i Avtalet. Part har rätt att när som helst byta ut sitt ombud. Den andra Parten ska utan dröjsmål och skriftligen underrättas om sådant utbyte.

Eventuella tvister

Tvist i anledning av uppdragsavtal med I Am Growth AB, såväl inom som utomobligatorisk, ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”Institutet”). Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska gälla om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall ska Institutet också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm, Sverige. Förfarandet ska ske på svenska.

Parterna är ense att alla skiljeförfaranden i anledning av denna skiljeklausul liksom all information, alla dokument och annat material som förekommer i sådana skiljeförfaranden ska vara konfidentiella och endast användas för skiljeförfarandet.