PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM – ALLMÄN RISKBEDÖMNING AV VERKSAMHETEN – I Am Growth AB, 559317-7503

Identifiera risker och riskfaktorer – steg 1

 1. Är det möjligt att använda verksamhetens tjänster för att dölja viss egendoms samband med brott eller för att samla in eller vidarebefordra pengar eller annan egendom till terroristorganisation? Ja☒ Nej☐

Utveckla svaret:
Risken finns framför allt på köparsidan där man som köpare skulle kunna flytta pengar i flera steg och köpa verksamheter för att finansiera sin olagliga verksamhet. På säljarsidan är risken mycket lägre eftersom vi säljer väletablerade bolag med god historik. En säljare måste isåfall nyligen köpt upp företaget för att sen sälja det vidare, vilket är extremt ovanligt och ett tydligt tecken på något som vi som mäklare skulle ifrågasätta.

Genom att förstå kundens ägarstruktur och syftet med sälj- eller köpuppdraget kan risken minimeras avsevärt. Innan sälj- eller köpuppdrag ingås och innan transaktioner initieras genomför I Am Growth AB alltid en KYC, know your customer, bedömning av både säljaren och köparen. Detta innefattar bland annat:

 • Ta in underlag för verklig huvudman
 • Begära kopia på aktieboken (framför allt onoterade bolag)
 • Begära in vidimerade ID-kopior för beslutsfattare i processen från både säljar- och köparsidan
 • Förstå syftet med förvärvet/försäljningen
 1. Finns det några risker förenade med kundernas verksamheter? Har kunder exempel­vis en kontantintensiv verksamhet? Hanterar era kunder mycket kontanter är det i sig en högre risk. Ja☐ Nej☒

Utveckla svaret:
Vi säljer framför allt digitala företag som exempelvis e-handelsbolag, affiliatewebbsidor eller andra bolag med digitala affärsmodeller som så kallade Saas-bolag (software as a service). Deras betalningar sker digitalt och genom etablerade betaltjänster som Klarna eller Svea Webbpay som ställer höga krav på sina kunder. Eventuella förfrågningar från verksamheter som genomför betalningar med alternativa valutor, som exempelvis kryptovaluta, nekas alltid samarbete pga riskerna kring bristande transparens och komplexiteten i affären. 

 1. Finns det några risker förenade med era distributionskanaler av era tjänster? Hur levereras era tjänster till era kunder? Sker detta direkt till era kunder eller sker det via en tredje part eller via något webbaserat forum? Innebär detta att det blir svårare för dig som verksamhetsutövare att överblicka hur tjänsterna används av kunden?[1]

Ja☐ Nej☒

Utveckla svaret:

Vi gör affärer direkt med våra kunder. Vi kan få en kontakt etablerade genom webbsidan eller en rekommendation men det är alltid en anställd hos I Am Growth AB som har kontakt med kunden, köpare eller säljare av ett aktiebolag, och skriver uppdragsavtalet.

 1. Finns det några risker förenade med var i världen era tjänster erbjuds eller var era kunder bedriver sina verksamheter? Erbjuds exempelvis era tjänster eller bedriver era kunder verksamhet i länder med hög korruption eller i länder som saknar fungerande penningtvättsregelverk? Vet du inte svaret på frågorna kan det i sig innebära en hög risk[2]. Ja☐ Nej☒

Utveckla svaret:

Vi vänder oss inte till länder som har hög risk för korruption. Vi erbjuder våra tjänster framför allt i Sverige men också i Norden. Dock har alltid länderna ett CPI score på 50 eller högre (https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/grc). När I Am Growth AB blir erbjudna ett uppdragsavtal för försäljning eller förvärv av företag i nya marknader genomförs alltid en separat riskbedömning för marknaden, branschen och kunden. Skulle riskerna bedömas som medel/höga för penningtvätt skulle I Am Growth AB tacka nej till att ingå samarbetsavtal. 

 1. Finns det några risker med era kunders verksamheter? Hur stora är era kunders verksamheter och har de komplexa organisatoriska upplägg? Ja☐ Nej☒

Utveckla svaret:

Vi säljer framför allt mindre företag med omsättning upp till 200 miljoner kronor med en enkel organisationsstruktur. Innan I Am Growth AB tar in ett uppdrag undersöker vi strukturen och ägarenbilden samt syftet med uppdraget. Skulle det inte gå att redogöra för verklig huvudman eller om verksamheten har en icke transparent ägarstruktur eller otydligt syfte med uppdraget förbehåller I Am Growth AB sig rätten att neka uppdragsavtal.

Hur stor är risken? – steg 2

 1. Hur stor är sannolikheten att den eventuella risken ni lokaliserat i punkten 1 besannas? Är risken låg, medel eller hög? Motivera. Det finns inget rätt eller fel svar på frågan, men det är viktigt att ni förklarar hur ni resonerar.

Utveckla svaret:

Risken är låg eftersom vi framför allt arbetar med svenska bolag och köpare på den svenska marknaden. När en transaktion ska genomföras kommer pengarna från ett konto hos någon av de svenska storbankerna. Därmed har banken först gjort sin kontroll på kontoinnehavaren. I enstaka fall görs affärer internationellt och i de fallen har vi redan kartlagt både köpare och säljare innan transaktionen genomförs. 

 1. Hur stor är sannolikheten att riskerna ni lokaliserat i punkterna 2 – 6 besannas? Är risken låg, medel eller hög? Motivera. Det finns inget rätt eller fel svar på frågorna, men det är viktigt att ni förklarar hur ni resonerar.
 • Kundernas verksamheter (punkten 2)

Ange vilken risknivå ni anser att denna punkt utgör (låg, medel eller hög) och motivera varför:  Låg risk eftersom de flesta verksamheterna utgår från svenska bolag och genomför digitala transaktioner av pengar genom det väletablerade finansiella systemet.

 • Era distributionskanaler (punkten 3)

Ange den risknivå ni anser att denna punkt utgör (låg, medel eller hög) och motivera varför: Låg risk eftersom vi alltid gör affärerna direkt med våra kunder och inte genom tredje part. Det finns en viss förhöjd risk med e-handel i och med att uppdragsgivarna ofta är distanskunder. För affärstransaktioner över 3 miljoner kronor träffar vi allt uppdragsgivaren innan vi genomför en affär. För mindre affärstransaktioner genomförs fortfarande en ordentlig kundkännedom.

 • Var i världen (punkten 4)

Ange den risknivå ni anser att denna punkt utgör (låg, medel eller hög) och motivera varför:

Låg risk för klienterna från Sverige. Medel risk för klienter utanför svenska marknaden eftersom det är svårare att verifiera ägare av bolag i andra länder. Här får vi begära in dokumentation som tydliggör ägarstrukturen och verifiera externt genom exempelvis företagsregister och utländska myndigheter som bekräftar ägarstrukturen.

 • Era kunders verksamheter (punkten 5)

Ange den risknivå ni anser att denna punkt utgör (låg, medel eller hög) och motivera varför: Låg risk eftersom våra kunder i regel är mindre företag som är ägarledda med en enkel ägarstruktur.

Praktiskt tillvägagångsätt? – steg 3

 • När en uppdragsgivare kontaktar I Am Growth AB, eller svarar på kontakt av I Am Growth AB och diskuterar grunden för ett uppdragsavtal initieras den första riskbedömningen på klientnivå.
 • I Am Growth AB ingår endast uppdragsavtal efter att riskbedömning genomförts
 • Förutom en allmän riskbedömning av uppdragets art och syftet med transaktionen inhämtas också uppgifter om företaget och beslutsfattarna
 • Uppgifter som inhämtas är följande: Underlag med information om verklig huvudman, kopia på aktiebok samt vidimerade kopior för majoritetsägare samt kunden projektledare för transaktionen
 • Vid behov hämtas underlag på fullmakter in ifall uppdragsgivaren anlitar ytterligare extern rådgivare eller projektledare för processen
 • Vid behov kan även kreditupplysning och slagning i brottsregister göras gentemot uppdragsgivaren, för att säkerställa en låg risknivå

När utfördes den allmänna riskbedömningen för penningtvätt senast[3]

Datum: 2023-10-26

David Vesterlund

Transaktionsrådgivare och grundare av I Am Growth AB

Datum för utvärderingar:

Utvärdering av verksamhetens risker för penningtvätt sker var 6:e månad. Innan uppdragsavtal ingås genomförs alltid en riskbedömning på varje enskilt fall samt att information om ägarna, ägarstrukturen och syftet med uppdraget undersöks. Skulle enskilda förfrågningar avvika från den vanliga förmedlingsprocessen, avseende uppdragsgivares organisationstruktur, syftet med uppdraget, vilka länder eller marknader verksamheten är aktiv inom eller liknande kommer en fördjupad riskbedömning genomföras. I Am Growth AB förbehåller sig rätten att neka uppdragsavtal utan att förklara syftet med nekandet. Detta för att bevara integritet och upprätthålla ett allmänt förtroende för företagsmäklarkåren och de finansiella marknaderna.

[1] Om ni inte levererar tjänsterna direkt till era kunder innebär det i sig en högre risk.

[2] Du kan exempelvis hitta information om korruption genom att kontrollera landets korruptionsindex på Transparency Internationals hemsida eller på den svenska polisens hemsida: Sverige tredje minst korrupta landet i världen | Polismyndigheten (polisen.se) och Corruption Perceptions Index 2020 for Sweden – Transparency.org.

[3] Tänk på att den allmänna riskbedömningen alltid ska utvärderas innan ditt företag erbjuder nya eller väsentligt förändrade produkter eller tjänster, riktar sig till nya marknader eller gör andra förändringar som är relevanta för verksamheten.