Tre personer i möte om en företagsrekonstruktion

Företagsrekonstruktion: Så går en rekonstruktion av företag till

En företagsrekonstruktion kan vara räddningen för dig som vill fortsätta driva ditt företag trots tuffa tider. Men hur går rekonstruktion av företag till, när kan detta vara ett bra alternativ och vad bör du tänka på i processen? Här går vi igenom allt du behöver veta.

Har ditt företag drabbats av ekonomiska svårigheter? Konkurs behöver inte vara den enda vägen ur situationen. Genom att genomföra en företagsrekonstruktion har ditt företag möjlighet att leva vidare. Läs vidare för att ta reda på hur processen går till.

Vad är företagsrekonstruktion?

En rekonstruktion av företag är en juridisk process som kan genomgås av företag i ekonomisk kris, men som bedöms ha god förmåga att överleva på sikt. Processen möjliggör för företaget att under en period skyddas från sina kreditorers krav, samtidigt som det arbetar på att förbättra sin finansiella situation genom omstrukturering av skulder, effektivisering av verksamheten eller andra åtgärder för att åter bli lönsamt.

Under rekonstruktionstiden utarbetas en plan för hur företaget ska kunna betala av sina skulder och återfå stabilitet. Denna plan måste godkännas av kreditorerna och ibland även av domstol. En rekonstruktion är ofta ett fördelaktigt alternativ till konkurs för både företaget och dess kreditorer, eftersom det ger en chans till fortsatt verksamhet och återbetalning av skulder.

Så går processen till

Här går vi igenom hur en företagsrekonstruktion kan se ut steg för steg.

  • Ansök om rekonstruktion – Det första steget är att ansöka om rekonstruktion till Tingsrätten. Om alla uppgifter i ansökan är fullständiga, och avgiften betalad, kan Tingsrätten godkänna ansökan samma dag.
  • Rekonstruktören inträder – I nästa steg ska en oberoende rekonstruktör utses. Denne har i uppgift att se över företagets situation och upprätta en rekonstruktionsplan. Rekonstruktören står under tillsynd av Kronofogdemyndigheten.
  • Rekonstruktionen avslutas eller förlängs – Om rekonstruktionen anses ha uppnått sitt mål avslutas processen. Om målen inte är uppfyllda kan man ansöka om att förlänga rekonstruktionen.

Hur lång tid tar processen?

En företagsrekonstruktion pågår vanligtvis i tre månader. Om målet inte anses vara uppnått efter de tre första månaderna kan man förlänga rekonstruktionstiden. Förlängningar kan göras i tremånadersintervaller. Processen kan som längst pågå i 15 månader. Under denna period kan företaget, i regel, inte försättas i konkurs.

Under rekonstruktionen har företaget rätt att förfoga över sin egendom, vilket innebär att de kan ingå förpliktelser så länge de faller inom ramen för förvaltningen av verksamheten. För att betala skulder som uppkommit för rekonstruktionens början krävs dock samtycke från rekonstruktören.

Vad kostar en rekonstruktion?

Det är företaget i fråga som står för hela kostnaden för rekonstruktionen. Här ingår bland annat rekonstruktörens arvode och Tingsrättens avgifter. Hur stora dessa kostnader är beror på flera faktorer, däribland företagets storlek samt hur mycket rekonstruktören behöver hjälpa till.

Vad händer med lönerna under rekonstruktionen?

Under en rekonstruktion av företag kan bolaget i fråga tillfälligt slippa stå för löner och arbetsgivaravgifter. I stället kan man nyttja den statliga lönegarantin för att betala ut löner till anställda. Efter avslutad rekonstruktion krävs dock att bolaget betalar tillbaka beloppet som använts av lönegarantin. Däremot krävs inte att man betalar tillbaka arbetsgivaravgifter.

Hur påverkas aktieägarna?

Företaget ska, tillsammans med rekonstruktören, upprätta en rekonstruktionsplan, innehållande nödvändiga åtgärder för att företaget ska kunna komma upp på fötterna igen. Här ingår vanligtvis ett förslag till skuldnedskrivning.

Planen kan verkställas av rätten, detta under ett plansammanträde där borgenärer och aktieägare har möjlighet att delta och rösta. Att planen och skulduppgörelsen fastslås förutsätter att samtliga fordringsägare får ett bättre utfall än vad fallet skulle vara om företaget försätts i konkurs.

Fördelar och nackdelar med företagsrekonstruktion

Är en rekonstruktion rätt väg att gå för ditt företag? För att enklare kunna avgöra detta har vi sammanställt fördelar och nackdelar med denna process.

Fördelar

  • Företaget skyddas mot såväl utmätning som konkurs.
  • Företaget måste inte betala sina gamla skulder under rekonstruktionsperioden.
  • Personalen har rätt att få sin lön utbetald (genom den statliga lönegarantin).

Nackdelar

  • Företagets kreditvärdighet försämras, vilket kan göra det svårare att ingå avtal och beviljas lån i framtiden.
  • Företagets anseende kan försämras vilket i sin tur kan ha negativ påverkan på relationer med existerande och potentiella kunder.
  • En rekonstruktion innebär ofta betydande administration och höga kostnader.

Hur vanligt är det att företag klarar en rekonstruktion?

Syftet med en rekonstruktion är att ett företag i en tuff sits ska kunna överleva både kort- och långsiktigt, men hur vanligt är det egentligen att företag kan leva vidare när rekonstruktionen är avslutad?

Det finns ingen exakt statistik på detta område, då det inte är helt enkelt att mäta. När man tittat på hur många företag som är verksamma en tid efter rekonstruktionens avslut uppskattar man dock siffran till ungefär 50 procent.

Generellt sett kan man säga att en rekonstruktion är ett bra alternativ för företag som hamnat i ekonomisk kris. Det ger en möjlighet att i lugn och ro utarbeta en plan för att driva företaget vidare, och således undvika konkurs.

Kan man sälja företag som går med förlust?

En annan utväg kan vara att sälja företag, för att låta en ny ägare driva verksamheten vidare på annat sätt. Det kan dock vara svårt att sälja ett företag som går med förlust och som inte kan uppvisa en lösning på sikt.

En person kan dock vilja köpa ditt företag trots röda siffror, exempelvis då denne ser synergier mellan sitt och ditt företag. Du kan med fördel kontakta en företagsmäklare som gör en värdering av ditt företag och undersöker intresset.

Läs också vår artikel om att köpa företag, där vi går igenom allt om hur ett företagsförvärv går till.