Utvecklingen av en aktiekurva efter börsnotering

Börsnotering och listbyte: Allt du behöver veta för en lyckad notering

En börsnotering kan innebära en lång rad positiva effekter för ert företag. Att börsnotera ett företag är dock en stor och komplex process. Här går vi igenom allt du behöver veta inför en notering eller ett listbyte.

Ska ni börsnotera ert företag? Eller kanske ska ni byta lista på börsen? Då finns ett flertal viktiga faktorer att ha i åtanke. Ta del av samtliga steg för att säkerställa att processen går till på korrekt sätt, och att noteringen blir en lyckad sådan.

Vad innebär börsnotering?

En börsnotering är, precis som namnet antyder, den process ett bolag genomgår för att noteras på en börs. Det kan exempelvis handla om att man vill noteras på Nasdaq Stockholm eller annan börs eller marknadsplats.

När man väljer att börsnotera sitt företag går man från att vara ett privat bolag till att bli ett publikt sådant. Den största effekten av detta är att man tillåter allmänheten att köpa aktier i bolaget.

Bolaget och dess aktier tar, i och med noteringen, klivet ut på en större marknad. För att kunna ta detta kliv krävs att man genomgår en omfattande process, för att leva upp till de krav som ställs på bolaget.

Så går det till att börsnotera företag

Om ni vill noteras på Nasdaq, eller annan börs, kommer det ställas höga krav på ert bolag. Först och främst krävs att bolagets styrelse och ledning har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att förstå alla krav, och för att kunna hantera de utmaningar som tillkommer ett börsnoterat bolag.

Ett annat viktigt krav inför en börsnotering rör bolagets rapportering. Det krävs att ni lämnar rapporter, såsom kvartals-, halvårs-, och årsredovisning, om bolagets verksamhet. Rapporterna måste finnas tillgängliga för allmänheten och ska bland annat inkludera:

 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Förvaltningsberättelse

För att börsnotera ett bolag ställs, utöver detta, också krav på bolagets rutiner. Exempelvis måste det finnas en informationspolicy som anger hur man säkerställer att all information som presenteras för marknaden är sanningsenliga.

För att möjliggöra själva noteringen kan nuvarande ägare sälja av sitt aktieinnehav för att göra dem tillgängliga för allmänheten. Ett alternativ är att genomföra en nyemission. Detta innebär att ni emitterar nya aktier i stället för att sälja av ert nuvarande innehav.

Upprätta ett prospekt

Inför en börsnotering måste ni upprätta ett prospekt. Anledningen är att potentiella investerare enkelt ska få tillgång till all information om ert bolag, för att på så sätt kunna avgöra om de vill köpa era aktier eller inte.

Denna detaljerade bolagsbeskrivning ska bland annat innehålla information om bolagets:

 • Historik
 • Affärsidé
 • Risker
 • Ekonomi

Att upprätta prospektet är en av de mer krävande delarna i förberedelserna. Finansiella och legala rådgivare, företagsmäklare och andra experter på området bör vara involverade i processen, för att ni ska få prospektet godkänt av Finansinspektionen.

Varför genomföra en börsnotering?

En börsnotering är en stor process, men den kan också innebära stora, positiva effekter på ert bolag. Nedan går vi igenom några av de största möjligheterna som tillkommer när man väljer att börsnotera sitt företag:

 • Högre status – Alla börsnoterade bolag har gått igenom en tuff process, där det ställs höga krav på bolaget. Att ha gått igenom denna process sätter en sorts kvalitetsstämpel på bolaget, som gör att man får högre status bland allmänheten.
 • Underlättad kapitalanskaffning – Det är enklare för ett noterat bolag att genomföra en nyemission, och ett noterat bolag lockar ofta fler investerare. På så sätt gör en notering att det blir enklare att ta in kapital, som kan användas till att köpa företag eller på annat sätt möjliggöra bolagets fortsatta tillväxt.
 • Enklare aktiehandel – När bolaget är listat på en marknadsplats får allmänheten tillgång till att handla aktierna i realtid. Att handla med aktierna blir betydligt enklare, vilket möjliggör för nya investerare att kliva in.
 • Ökad ägarspridning – Den underlättade aktiehandeln gör också att det blir enklare att sprida ägandet mellan flera aktieägare.
 • Ökad kännedom – Ett noterat bolag exponeras för en stor publik. Den information ni skickar ut till allmänheten kan göra att ert varumärke stärks.
 • Större möjlighet att ta lån – Det är vanligt att bankerna är mer villiga att bevilja lån till noterade bolag. Detta främst i och med det krav på informationsskyldighet som tillkommer.

Finns några nackdelar med att börsnotera bolag?

Den nackdel som finns med att börsnotera sitt företag är den kostnad det medför. Att uppfylla alla krav som ställs på bolaget, exempelvis gällande informationsskyldighet och struktur, kan vara kostsamt.

Viktigt att komma ihåg är dock att de ökade kostnaderna också kommer med ökade möjligheter. Noteringen gör det nämligen enklare att locka till er nya investerare och ta in nytt kapital, vilket gör att en notering i de flesta fall är en lönsam affär i slutändan.

Börsnotering eller listning?

Börsnotering kallas det när ett bolag ger sig in på någon av de reglerade marknaderna för aktiehandel. I Sverige finns två sådana:

 • Nasdaq Stockholm (Stockholmsbörsen)
 • Nordic Growth market Equity (NGM)

Utöver dessa finns tre handelsplattformar för aktiehandel. Dessa kallas ofta för MTF och inkluderar följande marknader:

 • First North
 • NGM Nordic MTF (Nordic MTF)
 • Spotlight

Det finns också alternativa plattformar där aktiehandel är möjligt. Ett exempel på detta är Alternativa Aktiemarknaden (Pepins).

Vill man listas på en av handelsplattformarna (MTF) är kraven inte lika omfattande som om man ska noteras på Nasdaq. Detta särskilt då kraven gällande redovisning och rapportering är lägre.

Innan noteringen kan genomföras måste det dock finnas en tillräckligt stor efterfrågan på era aktier. Detta för att prissättningen av aktierna ska fungera.

Det finns därtill ett krav på ägarspridning, det vill säga att ett visst antal aktier ska ägas av ett visst antal aktieägare. En bestämd andel av aktierna måste också ägas av allmänheten. Med allmänheten avses de som äger mindre än tio procent av bolagets totala antal aktier.

När kan en listning vara bra?

En listning kan vara ett bra alternativ till en börsnotering i många olika situationer. Särskilt för bolag som ännu inte besitter tillräckliga resurser för att noteras på Nasdaq. Det kan handla om startups, som befinner sig i ett tidigt skede av sin bolagsresa, som helt enkelt inte kan nå upp till de högst ställda kraven som det innebär att börsnotera ett bolag.

Listning på en MTF kan i många fall fungera som ett bra mellansteg innan man beslutar för att noteras på Nasdaq. Kom dock ihåg att de lägre kraven på rapportering och redovisning också innebär att potentiella investerare måste genomföra mer jobb på egen hand innan de investerar. Något som kan resultera i färre investeringar.

Listbyte – Så fungerar det att byta lista på börsen

Som tidigare nämnt finns ett flertal listor att välja bland när man ska lista eller börsnotera sitt bolag, både marknadsplatser och börser. De olika alternativen ger olika förutsättningar. Därav väljer många bolag att genomföra ett listbyte för att matcha deras mål och behov.

En betydande andel av de bolag som noteras på Nasdaq Stockholm är så kallade listbyten, det vill säga bolag som byter marknadsplats. Vanliga anledningar att byta lista och börsnotera sitt bolag är att man får en större mängd aktieägare, vilket gör det enklare kan ta in kapital, och att man får marknadens starkaste kvalitetsstämpel på sitt företag.

För att kunna genomföra ett listbyte krävs att en advokat granskar bolaget i fråga. Advokaten går bland annat igenom bolagets:

 • Avtal
 • Skattesituation
 • Bolagsformalia

Även bolagets prospekt kommer att granskas, för att se till att all information är sanningsenlig och att alla legala risker framhålls.

Exakt hur ett listbyte går till beror dock på vilken lista man vill byta till.

Byta till Nasdaq

Om ni i dagsläget är noterade på en mindre lista, men vill noteras på Nasdaq, finns flera krav som måste uppfyllas. Exempelvis krävs att ni kan visa upp fullständiga, publicerade årsredovisningar från de senaste tre åren. I årsredovisningarna måste framgå att ni gått med vinst under det senaste räkenskapsåret.

Att gå med vinst är inget absolut krav för en börsnotering. Det finns nämligen möjlighet att noteras på Nasdaq ändå. För att kunna dra nytta av detta undantag krävs att ni tydligt kan visa på när det är tänkt att bolaget ska gå med vinst och hur verksamheten ska finansieras fram till den tidpunkten.

Utöver detta krävs också att bolaget uppfyller kraven gällande ägarspridning. Dessa är:

 • Allmänheten ska äga minst 25 procent av bolagets aktier.
 • Det ska finnas minst 500 aktieägare som, var och en, äger aktier i bolaget för minst 500 euro.

Byta till en MTF

Det kan finnas flera anledningar till att man vill byta till en MTF, trots att man redan är listad på en sådan. De olika marknadsplatserna ställer olika krav och erbjuder olika möjligheter, som kan passa bra för vissa bolag och mindre bra för andra.

Som bekant är kraven lägre för att listas på en MTF än att noteras på Nasdaq. Att byta mellan två MTF:er är därmed en betydligt mindre process, då man redan visat sig kunna uppfylla grundkraven. Trots detta är det viktigt att allt hanteras på korrekt sätt, för att bytet ska bli lyckat.

En av de viktigaste punkterna inför ett sådant byte av lista är att förstå till vilken lista man ska byta och varför. Ni rekommenderas därför genomföra en noggrann kartläggning av det egna bolaget och den tilltänkta listan.

Ta hjälp av en rådgivare

Att börsnotera sitt bolag är en komplex process som ställer höga krav på er som bolag. Det finns en rad steg som måste uppfyllas innan noteringen kan genomföras. För att uppfylla alla krav behöver ni investera både tid, energi och kapital i processen. Kontakta oss på I Am Growth för att höra hur vi kan hjälpa ert företag att växa.

Läs också om hur vi kan hjälpa er att sälja företag.