Nyemission eller företrädesemission? Så tar ni in rätt kapital i bolaget

En nyemission eller företrädesemission kan vara en effektiv lösning för er som behöver ta in kapital i bolaget. Hur går emissionerna till? Och vilket är det bästa alternativet för ert företag? Här reder vi ut allt du behöver veta.

För att kunna ta nästa steg som företag är tillgången till kapital ofta den mest kritiska faktorn. Nyemission och företrädesemission är två välkända begrepp bland företag som är i behov av tillväxtkapital.

Vad är nyemission?

En nyemission betyder kort och gott att ni ger ut nya aktier i företaget. För ett börsnoterat bolag finns alltid möjligheten att teckna aktier via en börs. I en emission är det vanligt att aktierna erbjuds till ett lägre pris än den aktuella aktiekursen. Detta för att locka till sig fler investerare.

Aktierna i en emission kan antingen erbjudas till allmänheten, eller till en viss utvald grupp investerare. Det sistnämnda kallas för riktad nyemission. Det är vanligt att aktierna i en riktad emission endast bjuds till befintliga aktieägare, anställda eller institutioner.

Varför man genomför nyemissioner

Det kan finnas flera anledningar till att ett företag genomför en nyemission av aktier. En av de vanligaste är att man i dagsläget saknar tillräckligt kapital för att möjliggöra tillväxt. Genom att emittera aktier kan man få in det kapital som behövs.

Det kan exempelvis handla om att företaget ska:

  • Investera i företagets utveckling
  • Finansiera ett förvärv
  • Expandera till en ny marknad
  • Genomföra en IPO

Att emittera aktier kan även vara en bra idé i tuffare tider. Kanske går bolaget igenom en dålig fas? Då kan kapitalet från emissionen göra det möjligt att täcka upp för en period av sämre likviditet, att lösa befintliga lån eller liknande.

Så genomförs en nyemission av aktier

Att genomföra en nyemission av aktier kan vara en komplicerad process. Det finns flertalet steg som, enligt aktiebolagslagen, måste uppfyllas för att emissionen ska vara giltig. Nedan har vi delat upp processen i fem steg, för att göra det hela tydligt.

  • Styrelsen beslutar om emission – Det första steget är att styrelsen ska besluta om att emittera aktier.
  • Beslut på bolagsstämma – Styrelsens förslag används som underlag till bolagstämman som antingen godkänner eller avslår förslaget. Här beslutas också om detaljer såsom huruvida emissionen ska genomföras med eller utan företrädesrätt (företrädesemission).
  • Information skickas ut – Vid godkännande skickas nu information om emissionen ut till allmänheten. I informationen framgår bland annat teckningskurs och teckningsperiod.
  • Teckningsperioden påbörjas – De som är intresserade av att teckna nya aktier kan nu anmäla sitt intresse. De tilldelas aktierna och betalar för dem enligt teckningskursen.
  • Kapitalökningen registreras – Nu måste bolaget registrera kapitalökningen hos Bolagsverket. Först efter registreringen anses aktiekapitalet ha ökat. Registrering måste ske senast sex månader efter att det beslutades om emissionen.

Emittera aktier: Hur tänker investerarna?

För att locka till sig investerare till nyemissioner är det vanligt att bolagen, särskilt de börsnoterade, erbjuder de nya aktierna till ett lägre pris än det aktuella marknadsvärdet. Men att enbart rabattera aktierna räcker inte för att vinna över investerarna.

Innan en investerare väljer att delta i en nyemission av aktier kommer denne vilja ha svar på ett flertal frågor om bolaget, för att avgöra om investeringen är en bra affär eller inte. Vanligtvis undersöker man bolagets resultat, kompetens och struktur, bland annat. För att bolaget ska kunna vinna investerarens förtroende gäller det att klart och tydligt kunna besvara frågorna som investeraren kan tänkas ha.

Bolaget bör, såklart, tydligt lyfta fram vilka möjligheter som finns med emissionen. Men trots många positiva aspekter kommer en potentiell investerare närma sig emissionen med kritiska ögon. Därför bör man även vara öppen med vilka potentiella risker som finns, och besvara hur man tänkt parera dessa.

Utspädning av aktier i samband med nyemissioner

Efter att man genomfört en nyemission av aktier kommer så kallad utspädning uppstå. Detta betyder att varje aktie, efter emissionen, kommer vara värd mindre än de var innan man genomförde emissionen.

En effekt av detta blir att de befintliga aktieägarnas ägarandel i bolaget kommer minska när emissionen är avklarad. För att behålla eller utöka sina ägarandelar krävs att de befintliga aktieägarna tar del av bolagets emissionserbjudande.

Nyemission – bra eller dåligt?

Det finns inget objektivt svar på huruvida en nyemission är bra eller dåligt. Det hela beror på ert bolags aktuella situation. Det finns flera situationer där nyemissioner kan vara bra och ge positiv effekt på företaget.

Exempelvis brukar en emission med relativt hög teckningskurs där kapitalet ska användas till att finansiera nya investeringar, såsom att köpa företag, eller en expansion ses som något positivt bland investerare. Anledningen är kort och gott att det finns goda möjligheter till att aktiekurvan stiger efter att investeringarna eller expansionen genomförts.

Om man däremot genomför en nyemission av aktier i syfte att rädda bolaget ur en svår situation brukar investerare se det som något dåligt. En emission av ett bolag med dålig lönsamhet och höga skulder lockar i regel inte till sig lika många investerare. Detta då det riskerar att bli en dålig affär för investerarna.

Kom dock ihåg att ovanstående inte gäller samtliga företag. Hur beskedet om en emission tas emot kan skilja sig åt kraftigt beroende på företagets historik, förutsättningar och aktuella situation.

Vad är en företrädesemission?

Nyemission är ett alternativ när ert bolag är i behov av tillväxtkapital, men som vi nämnt finns ett till: företrädesemission. Här går vi in på vad en företrädesemission är för något, och vid vilka tillfällen detta kan vara ett bättre alternativ.

En företrädesemission liknar nyemissioner på väldigt många sätt. Båda används som en metod för att tillföra bolaget kapital genom att emittera aktier. Den stora skillnaden är att en företrädesemission, precis som namnet antyder, ger befintliga aktieägare företräde att teckna aktierna.

Men det finns fler skillnader att vara medveten om. En annan viktig sådan är att ert bolag, i en företrädesemission, hämtar aktier att emittera direkt ur bolaget. Ni emitterar alltså inte era utomstående, befintliga aktier.

Varför genomföra en företrädesemission?

Det kan finnas flera orsaker till att man som företag vill genomföra en företrädesemission, i stället för en nyemission av aktier. Den vanligaste anledningen är dock att man vill minska ägarspridningen. Den minskade ägarspridningen är en konsekvens av att man, i första hand, väljer att endast emittera aktier till befintliga aktieägare.

Så fungerar teckningsrätter

Vid en företrädesemission delas så kallade teckningsrätter ut. Teckningsrätterna tillfaller de befintliga aktieägarna, vilket betyder att de ges möjlighet att teckna aktier i emissionen. Rätterna bokas automatiskt in på det konto de befintliga aktierna finns på.

Precis som i nyemissioner är det vanligt att de befintliga aktieägarna erbjuds teckna aktierna till ett lägre pris än det aktuella marknadsvärdet. Den exakta teckningskursen framgår av teckningsrätterna. Där ska det också finnas information om hur lång teckningsperioden är, det vill säga när rätterna måste ha nyttjats som senast.

Teckningsrätterna går till att bli BTA (betald tecknad aktie) för att sedan omvandlas till faktiska aktier. Denna omvandling sker först efter att bolaget registrerat det ökade aktiekapitalet hos Bolagsverket.

Köpa och sälja teckningsrätter

Om en befintlig aktieägare inte vill nyttja sina teckningsrätter behöver de inte gå till spillo. Man kan nämligen köpa och sälja teckningsrätter på den allmänna marknaden, precis som med traditionella aktier.

Detta innebär att man kan få tillträde till en företrädesemission även om man inte är befintlig aktieägare, förutsatt att någon vill sälja sina teckningsrätter. Det finns möjlighet att endast sälja några teckningsrätter, och behålla resten själv, om man endast vill köpa ett fåtal aktier.

Viktigt att notera är att den befintliga aktieägaren måste sälja sina teckningsrätter inom en viss tidsperiod. Om tiden överskrids blir teckningsrätterna förbrukade och därmed obrukbara.

Företrädesemission – bra eller dåligt?

Precis som med nyemissioner går det inte att säga objektivt huruvida en företrädesemission är bra eller dåligt – det hela beror på er situation. Det man dock kan säga är att företrädesemissioner är att föredra i det fall man vill ta in kapital till bolaget, oavsett syfte, men samtidigt inte vill öka ägarspridningen.

Nyemission eller företrädesemission – vad passar er?

Nu när du vet mer om hur nyemissioner och företrädesemissioner fungerar, är det dags att bestämma vilket av de två alternativet som passar ert bolag bäst.

En nyemission kan vara ett bra alternativ i det fall bolaget vill finansiera nya investeringar eller en expansion. Investerare lockas vanligtvis av att satsa på ett bolag som är på väg framåt och uppåt, då det kan innebära hög avkastning. Kom ihåg att det kan vara svårare att lyckas med nyemissioner om bolaget uppvisar svaga resultat, och om kapitalet ska användas till att rädda företaget ur den tuffa situationen.

En företrädesemission kan vara ett bättre alternativ i det fall ni inte vill öka ägarspridningen. I och med att befintliga aktieägare ges företräde till emissionen är utspädning av aktier inte en lika stor risk.

För att veta vilken kapitalanskaffningsmetod som passar bäst för er kan det vara klokt att kontakta en expert på området, såsom en företagsmäklare eller företagsrådgivare.

I Am Growth hjälper er genomföra emissionen

En av de viktigaste delarna för att lyckas med er emission är att nå ut till investerarna, något vi på I Am Growth kan hjälpa er med. Vi ser till att hitta rätt strategi för att nå ut med er emission – allt från att välja rätt digitala kanaler till att utforma ett tilltalande budskap och att genomföra kampanjen.

Kontakta oss för ett inledande möte där vi går igenom er situation. Därefter utformar vi tillsammans den strategi som ger er bästa möjliga resultat.

Läs också vår guide till hur vi kan hjälpa dig att sälja företag.