Hand och penna på ett avtal för en affär om onoterade bolag

Onoterade bolag: Så gör du för att investera i ett onoterat bolag

Onoterade bolag kan ge en unik investeringsmöjlighet med hög avkastning. Är du intresserad av att köpa eller investera i ett onoterat bolag? Då finns mycket att tänka på. Här går vi igenom hur du ger affären bästa möjligheterna att lyckas.

Ett onoterat bolag är ett bolag som inte finns tillgängligt på en reglerad börs. Detta betyder dock inte att det inte går att investera i dessa bolag.

Att köpa eller investera i onoterade bolag kan innebära flera fördelar, men också en rad risker. För att minimera riskerna är det viktigt att genomföra en grundlig värdering av bolaget i fråga.

Vill du ha hjälp att värdera ett onoterat bolag inför köp? Vi på I Am Growth har lång erfarenhet av företagsvärderingar. Kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa dig.

Varför vill företag investera i onoterade bolag?

Det finns i dag många investerare och företag som har som strategi att investera i onoterade bolag och köpa onoterade aktier. Anledningarna bakom denna strategi är många. En av de främsta är den potentiella lönsamheten.

Ett onoterat bolag är inte sällan en startup, som befinner sig i början av sin utvecklingsresa. Genom att köpa onoterade aktier i tidigt skede finns goda möjligheter till hög avkastning i framtiden, i det fall bolaget lyckas med sitt koncept.

Det är inte ovanligt att bolagets utveckling går snabbt uppåt i den inledande fasen. Detta jämfört med noterade bolag, som ofta är trögrörliga. Om bolaget tillförs rätt kapital och rätt kompetens kan värdekurvan röra sig uppåt i hög hastighet, något som investeraren kan dra stor nytta av.

Möjligheten till börsnotering

Att köpa företag kan generera nya synergier som ger positiva resultat för företaget. Om man köper eller investerar i ett onoterat bolag tillkommer också möjligheten att genomföra en börsnotering, något som också kan innebära flera betydande effekter. Tre av de största fördelarna med att genomföra en IPO är:

 • Underlättad kapitalanskaffning: Ett företag på börsen har möjlighet att ta in kapital från en större pool av investerare, något som kan underlätta för bolagets tillväxt.
 • Ökad synlighet: När man tar plats på börsen exponeras varumärket för fler eventuella investerare och aktörer som kan bidra med nya affärsmöjligheter.
 • Högre status: Ett bolag måste genomgå en lång rad säkerhetsprocesser för att noteras på en börs. Detta sätter en kvalitetsstämpel på bolaget, något som tenderar att locka till sig fler investerare.

En börsnotering är en komplicerad process. Här finns mängder av faktorer att leva upp till, bland annat gällande ekonomi och bolagsstruktur. Dessutom ställs höga krav på dokumentation som måste finnas på plats. För en så smidig börsnotering som möjligt kan ni med fördel vända er till en företagsmäklare, som ser till att allt går till på korrekt sätt.

Hur fungerar det att köpa ett onoterat bolag?

Vill du köpa onoterade aktier är det alltså inte börsen du vänder dig till. I stället krävs att du kontaktar det värdepappersinstitut som fått i uppdrag att sköta handeln med aktierna i bolaget i fråga. Detta är i regel något mer komplicerat än att handla aktier på börsen. Institutet publicerar vanligtvis indikativa köp- och säljbud, samt avslutshistorik, oregelbundet.

Vill man i stället köpa ett onoterat bolag finns två vägar att gå:

 • Att köpa företagets tillgångar (inkråmsaffär)
 • Köpa samtliga aktier, eller andelar, i bolaget

För båda dessa typer av affärer behöver ni förhandla direkt med bolaget. En företagsöverlåtelse är en stor process, och det kan krävas flertalet förhandlingar för att komma överens om villkoren för affären. För denna process kan ni vända er till en företagsmäklare, som hjälper till i samtliga steg och ser till att allt hanteras på korrekt sätt.

Vilka är riskerna?

Att investera i onoterade bolag kan, som tidigare nämnt, innebära flera fördelar. Men det finns också ett antal risker att vara medveten om innan man genomför en affär.

 • Inte samma trygghet: Den kanske största risken är att det inte finns samma trygghet som i noterade bolag, som behöver genomgå flera säkerhetsprocesser för att deras aktier ska gå att handla med på börsen.
 • Osäker utveckling: I det fall investeringen sker tidigt i bolagets resa är garantierna för framgång få. Det finns således en större risk att man förlorar sitt kapital än om man investerar i ett noterat bolag som presterat bra under lång tid.
 • Inlåst investering: Omsättningen av onoterade aktier är i regel lägre än på börsen. Vid vissa tillfällen kan omsättningen stå helt still, vilket kan göra att ens investerade kapital på sätt och vis blir låst.
 • Svårt att veta värdet: En annan risk är att det kan vara svårt att fastställa det exakta värdet på bolaget och dess aktier. För att undvika detta är det viktigt att man genomför en omfattande värdering av målbolaget.

Hur värderar man ett onoterat bolag?

Det är ofta svårare att värdera onoterade bolag än dess noterade motsvarigheter. Anledningen är kort och gott att bolaget inte finns på börsen. Således finns inte samma krav vad gäller informationsskyldighet, något som gör det svårare att få full insikt i bolaget.

Att genomföra en grundlig och objektiv värdering är av yttersta vikt för den som vill investera i eller köpa ett bolag som inte är noterat på börsen, för att kunna veta precis vad man investerar i. Och det finns många sätt att värdera även dessa bolag.

 • Substansvärdering: Baseras på nettovärdet av företagets tillgångar.
 • Avkastningsvärdering: Tar hänsyn till historisk avkastning.
 • Kassaflödesvärdering: Bygger på antaganden om bolagets framtida kassaflöden.
 • Marknadsvärdering: Primärt fokus på vad liknande bolag sålts för tidigare.

För att få en uppfattning av vad en onoterad aktie är värd kan man, precis som med noterade bolag, ta del av bolagets årsredovisning. Något som ger en djup inblick i hur företaget arbetar och presterar. Det finns även möjlighet att delta på bolagsstämmor.

Om bolaget tidigare genomfört en nyemission kan denna fungera som en värdefull komponent i värderingen. Genom att se till vad investerare var beredda att betala för en onoterad aktie i den senaste nyemissionen kan man få en tydligare uppfattning av värdet.

Ta hjälp av I Am Growth

När du ska investera i onoterade bolag finns, som du ser, mycket att tänka på. Vi på I Am Growth kan hjälpa dig i allt från värdering av bolag till att förhandla fram ett avtal för affären.

Kontakta oss i dag för att höra hur vi kan hjälpa just er.

Är du intresserad av att köpa ett företag? Läs vår checklista vid företagsköp, för att ge affären de bästa möjligheterna.