Due diligence

Due diligence: Så genomför du en företagsbesiktning

Due diligence är en av de mest kritiska delarna av ett företagsförvärv. Med en företagsbesiktning får du tillgång till all information om företaget, som du kan använda som underlag i förhandlingen. En besiktning är ofta en komplex process. Här går vi igenom allt du behöver veta för att genomföra undersökningen.

Står du i begrepp att köpa ett företag? Detta är en stor affär och för ett lyckat resultat vill du inte lämna något åt slumpen. Just därför behöver du genomföra en due diligence, för att veta precis vad det är du köper.

Vad är due diligence?

En due diligence, på svenska kallat företagsbesiktning, är en undersökning av ett företag. I denna process hämtar du in och analyserar information om företaget i fråga. Detta för att kunna utvärdera företagets status, och på så sätt enklare avgöra om det är ett bra bolag att förvärva eller inte.

Det är köparens, eller köparens rådgivares, ansvar att utföra en företagsbesiktning. Detta då besiktningen främst finns till för köparens skull. Dels för att denne ska få reda på all information om företaget, dels för att denne ska kunna garantera att alla uppgifter som säljaren presenterat är sanningsenliga. Ofta genomförs besiktningen i samband med en bolagsvärdering.

Med det sagt kan en besiktning även vara positiv för säljarens del. Detta då granskningen kan visa att företaget är värt mer än vad man initialt trodde, vilket kan vara fördelaktigt i den kommande förhandlingen.

Varför genomföra en företagsbesiktning?

Nedan har vi samlat de största fördelarna med att låta göra en företagsbesiktning inför att du ska köpa företag.

 • Minska risken – Du identifierar eventuella risker som finns i bolaget, såsom juridiska tvister, ekonomiska svårigheter eller annat som kan resultera i problem i senare skede.
 • Få utökat underlag – Informationen som framkommer gör det enklare att besluta om huruvida du ska förvärva företaget eller inte. Det ger dig också en mer stadig grund att stå på i förhandlingen.
 • Undvik oro – Genom att granska företaget från topp till tå besparar du dig själv mycket oro. Du undviker helt enkelt att du kan drabbas av negativa överraskningar.

Due diligence process: Så går det till

En due diligence process kan vara komplex och tidskrävande. För att tydliggöra hur processen går till har vi delat upp den i fem steg.

 • Förberedelser – I förberedelsefasen går du och en företagsmäklare igenom vad målet med förvärvet är och vilka potentiella risker som finns, för att sedan besluta om vilken typ av företagsbesiktning som ska genomföras.
 • Inhämtning av information – Företagsmäklaren sammanställer en lista över områden som ska undersökas, och skickar listan till säljaren. Säljaren sammanställer den efterfrågade informationen och skickar till mäklaren.
 • Analys – I detta steg analyseras den information som säljaren delgivit. Det är alltså här själva besiktningen genomförs.
 • Rapportering – Analysen sammanfattas i en rapport, som fungerar som underlag när ni beslutar hur förvärvsprocessen ska fortgå.
 • Implementering – Det är nu dags att implementera det ni kommit fram till i föregående steg. Antingen fortgår affären som initialt planerat, eller så genomför ni förändringar i affärens pris, omfattning eller annat.

Olika typer av företagsbesiktningar

Beroende på vilka områden man vill undersöka finns flera olika typer av företagsbesiktningar. Hur en due diligence process ser ut kan således skilja sig åt beroende på vilken typ av företagsbesiktning man genomför. Nedan går vi igenom de sex vanligaste typerna:

 • Finansiell
 • Affärsinriktad
 • Juridisk
 • Teknisk
 • Forensisk
 • Skattemässig

Finansiell due diligence

Finansiell företagsbesiktning är den vanligaste typen av besiktning inför ett företagsköp. Här analyserar man finansiella data från företagets redovisning. Det kan bland annat handla om skulder och fordringar samt tillgångar, såväl materiella som immateriella. Här får du insikt i företagets finansiella historik och kan upptäcka eventuella brister i redovisningen.

Vanligt är att en finansiell granskning består av två delar: en där historiska räkenskaper analyseras och en där man uppskattar företagets finansiella framtid. För ett korrekt resultat krävs djup kunskap och stor precision, vilket är varför du rekommenderas anlita en expert på området.

Resultatet av denna undersökning ger dig ett bättre underlag i förhandlingen. Det kan hjälpa dig att veta vad som kan vara ett lämpligt pris för affären, och även vad du kan förvänta dig för avkastning på ditt köp.

Affärsinriktad besiktning

I denna typ av företagsbesiktning ligger fokus på de möjligheter som finns i företagets fortsatta utveckling efter förvärv. Här undersöks bland annat:

 • Produkter
 • Tillverkning
 • Kunder
 • Leverantörer

Denna besiktning liknar till stor del den framåtblickande delen i den finansiella motsvarigheten. En skillnad är dock att den affärsinriktade besiktningen målar upp en övergripande bild av framtidsutsikterna, snarare än att gå in djupt i detaljerna.

Juridisk due diligence

Precis som namnet antyder granskas här främst de juridiska delarna av ett företag. Det handlar exempelvis om:

 • Rättigheter
 • Tillstånd
 • Kontrakt
 • Avtal

Syftet med granskningen är att säkerställa att företaget i fråga äger sina tillgångar, se över de licenser som krävs för att driva verksamheten och att kontrollera att de nuvarande avtalen är korrekt utformade.

En juridisk besiktning är vanligast vid förvärv av större företag, så kallade M&A, men kan även vara bra att genomföra vid köp av mindre företag, för att säkerställa att allt är rätt och riktigt.

Teknisk due diligence

Här ligger fokus på företagets tekniska tillgångar. Det kan handla om allt från att inspektera fordon och maskiner till att se över datainfrastruktur. Vanligtvis ingår också att verifiera kvaliteten av företagets produkter och produktionssätt.

Dessa aspekter kan vara viktiga att känna till inför förvärv, men trots det är detta en av de mindre vanliga besiktningarna att genomföra. En av anledningarna är att det krävs stor teknisk kunskap och förståelse för att kunna genomföra processen och analysera informationen.

Forensic accounting

Även denna typ av företagsbesiktning liknar i mångt och mycket den finansiella motsvarigheten. Skillnaden är att man här främst fokuserar på legaliteten i företaget. Det handlar vanligtvis om att utesluta eller upptäcka ekonomisk brottslighet, såsom skattebrott eller penningtvätt.

Dessa typer av brottslighet kan vanligtvis upptäckas i en finansiell besiktning, men om man upplever det finnas goda skäl till det kan man gräva djupare med hjälp av forensic accounting.

Skattemässig besiktning

Med en skattemässig besiktning får du reda på allt om företagets skattesituation. Exempelvis får du insikt i allt vad gäller inkomstskatt, punktskatt och moms. Denna typ av besiktning kan vara bra för att upptäcka en tung skatteplanering eller för att hitta möjligheter för framtida ägande.

Due diligence checklista

Det finns ingen due diligence checklista som måste uppfyllas för att besiktningen ska anses vara fullgod. Det finns dock en rad punkter som kan vara bra att gå igenom för att få en bra grund att stå på:

 • Balans- och resultaträkningar
 • Kundfordringar och skulder
 • Skattedeklarationer
 • Banklån
 • Protokoll från styrlese- eller ledningsmöten
 • Kundstock
 • Utrustning och inventarier
 • Immateriella tillgångar
 • Nuvarande avtal med kunder och leverantörer

Vanliga misstag att undvika

En finansiell företagsbesiktning är en av de vanligaste, och också en av de viktigaste, typerna av besiktning. Det är vanligt att man som köpare lägger stor vikt vid den finansiella aspekten och grottar ner sig i nyckeltal och finansiella KPI:er.

Det viktigaste inför ett företagsförvärv är dock att ta reda på om man själv är en bra match med företaget eller inte. Därav bör man fokusera på att skaffa sig en bra bild av företaget som helhet, inte enbart dess ekonomiska delar.

Om dina egenskaper, erfarenheter och intressen matchar med företagets, finns stor sannolikhet att du kommer driva företaget framgångsrikt. Detta oavsett om vissa finansiella delar inte är perfekta.

En bra, övergripande besiktning kan sammanställas i tre frågor:

 • Förstår du hur företaget fungerar?
 • Vill du driva företaget?
 • Är du rätt person att ta över företaget?

Om informationen som framkommit av besiktningen gör att du svarar ja på ovanstående frågor, kan det vara en bra affär för dig.

Ta hjälp av en expert

Är du i behov av en företagsbesiktning? Vi på I Am Growth hjälper dig. Vi har lång erfarenhet av företagsbesiktningar och vet vilken information du som köpare behöver för att affären ska bli lyckad.

Kontakta oss i dag för ett inledande samtal.

Ska du sälja din verksamhet? Läs mer om hur vi hjälper dig att sälja företag.