Bolagsvärdering

Bolagsvärdering

Bolagsvärdering bygger på att ta fram ett så realistiskt värde på ett företag som möjligt. All företagsvärdering innehåller vissa antaganden eller rent av spekulationer, men vissa metoder är mer robusta än andra.

I denna artikel guidar vi dig rätt bland olika värderingsmetoder.

Hur värderar man ett bolag?

Det finns flera typer av bolagsvärdering. Varje metod har sina för- och nackdelar. Beroende på omständigheterna kan en viss värderingsmetod passa bättre än övriga. Här är de vanligaste sätten att värdera bolag på:

 • Substansvärdering: Utgår på nettovärdet av tillgångar i företaget.
 • Avkastningsvärdering: En metod som bygger på historisk avkastning och ibland även framtida kassaflöden.
 • Kassaflödesvärdering: En typ av avkastningsvärdering. Även kallad DCF-värdering – bygger på antagna framtida kassaflöden.
 • Marknadsvärdering: Baseras på vad liknande företag sålts för på marknaden.

Det går även att kombinera olika metoder. Det är exempelvis inte ovanligt att en avkastningsvärdering kombineras med en substansvärdering och då viktas resultatet för att få fram ett sammansatt värde.

Vi ska nu gå igenom vad varje metod innebär. Vill du läsa mer om hur de olika typerna av företagsvärdering kan du klicka dig vidare till våra artiklar om respektive metod.

Substansvärdering

En substansvärdering bygger på skillnaden mellan tillgångar och skulder i ett företag. I sin alla enklaste form kan man säga att denna så kallade nettoförmögenhet är samma sak som bolagets eget kapital, en uppgift som finns på balansräkningen.

I själva verket behöver man nästan alltid göra en så kallad normalisering av balansräkningen som en del av denna bolagsvärdering. Orsaken är att marknadsvärdet på tillgångar kan skilja sig från det bokförda värdet. På samma sätt kan skulder vara större eller mindre i praktiken jämfört med vad som står i bokföringen.

Substansvärdering passar som metod när det varken finns någon vinst eller tillväxt att basera värderingen på. Metoden är också lämplig i verksamheter med stora tillgångar, exempelvis i form av maskiner, fastigheter eller kapital. Ett annat exempel på när den passar är för värdering av enmansföretag och bolag med stort ägarberoende.

Denna metod kan med fördel användas i kombination med avkastningsvärdering för att få en representativ bild av företagsvärdet.

Läs mer om substansvärdering

Avkastningsvärdering

Avkastningsvärdering är ett sätt att värdera företag utifrån dess avkastning. Vanligtvis bygger den på att en multipel appliceras på vinsten – en vinstmultipel med andra ord.

Metoden är en av de mest använda för värdering av bolag. När den bygger på historisk vinst behövs inga avancerade prognoser om framtida kassaflöden och den är därför relativt konservativ till sin natur.

Den kan också tillämpas på framtida kassaflöden men blir då mer spekulativ (se nästa avsnitt).

Även denna metod kräver dock att intäkter och utgifter normaliseras för att justera för oregelbundenheter och sådant som inte är representativt för verksamheten. En del av konsten att göra en korrekt värdering med avkastningsmetoden är att bestämma lämplig multipel, något som bland annat beror på bransch, bolagsstorlek och risk.

Metoden passar för de flesta lönsamma företag med historik.

Läs mer om avkastningsvärdering

Kassaflödesvärdering

Kassaflödesvärdering, även kallat DCF-värdering, är en form av bolagsvärdering som bestämmer värdet på företaget utifrån det projicerade framtida kassaflödet. Det fria kassaflödet diskonteras enligt principen att pengar idag är värda mer än pengar i morgon. Diskonteringen innebär att man tar höjd för den risk som investeringen innebär.

Denna metod är populär, speciellt bland startups och förhoppningsbolag. Tyvärr är den alldeles för spekulativ för att bolagsvärdet ska ges någon större vikt. Det är många parametrar som ska bedömas vilket gör att minsta missbedömning kan få en stor effekt på företagsvärdet.

Därför använder vi kassaflödesvärdering endast som sista utväg när övriga metoder inte är tillräckliga.

Läs mer om kassaflödesvärdering

Marknadsvärdering

Marknadsvärdering är en slags bolagsvärdering som baseras på historiska försäljningsdata av liknande verksamheter i ett visst område.

Denna värderingsmetod är inte särskilt spekulativ men du bör vara medveten om att det kan finnas många faktorer som avgör varför andra verksamheter sålts till ett visst pris.

Ett stort problem är att det sällan finns tillräckligt med data. Man vet helt enkelt inte vilket priset brukar vara.

Metoden används ofta på små, lokalt betingade verksamheter så som frisörsalonger, kiosker, matbutiker och restauranger.

Varför göra en bolagsvärdering?

Det finns många anledningar att låta göra en företagsvärdering:

 • Ifall du planerar att köpa en verksamhet
 • När du vill sälja ett företag
 • Vid nyemission
 • Inför strategiska beslut
 • Inför generationsskiften i familjeföretag
 • Vid fusion av två bolag
 • Bodelning i samband med skilsmässa eller dödsfall
 • I samband med ett skatteärende
 • Vid stämning och andra domstolsärenden

Vem kan utföra en företagsvärdering?

Det finns flera alternativ för dig som vill göra en bolagsvärdering. Vi rekommenderar inte att göra det själv eftersom det finns så många hänsynstaganden som måste göras för att det ska bli rätt. Då är det bättre att anlita någon med erfarenhet av att värdera företag.

Här är några möjligheter:

 • Experter på bolagsvärdering: Ett bolag eller en konsult som specialiserat sig på att värdera bolag ger ofta en hög kvalitet på värderingen till ett rimligt pris.
 • Revisionsbyråer: Förstahandsvalet för många. Dock tenderar de att kosta betydligt mer samtidigt som kvaliteten på värderingen sällan blir bättre (oftast tvärtom).
 • Företagsmäklare: Ett bra alternativ när du vill sälja ett företag. För övriga situationer är dock en ren företagsvärderare ofta lämpligare.
 • Företagsvärdering online: En snabb och relativt billig värderingsmetod som tyvärr sällan ger rätt värde.

Kontakta oss!

Funderar du på att göra en bolagsvärdering? När du anlitar oss väljer vi en metod som passar bäst för syftet med din värdering. Vi är specialister på företagsvärdering. Det ger dig fördelen att du får tillgång till spetskompetens till ett lägre pris jämfört med om du anlitar någon av de större revisionsbyråerna. Kontakta oss nu för en kostnadsfri inledande konsultation.

Vill du ha hjälp att sälja ditt företag kan du läsa mer om oss som Företagsmäklare här.

Vanliga frågor och svar

Kan man värdera alla typer av företag?

Ja det kan man, men möjligheten finns förstås att värdet visar sig vara noll kronor för vissa verksamheter, exempelvis för personberoende enmansföretag utan tillgångar. Vanligast är att värdera aktiebolag.

Vilken metod för att värdera bolag är bäst?

Det beror på situationen. Avkastningsvärdering är vanligt för värdering av lönsamma bolag med historik. Tillväxtföretag utan nämnvärd historik brukar värderas med DCF-metoden. Finns stora tillgångar eller om det varken finns vinst eller tillväxt brukar en substansvärdering vara lämpligt.