Kassaflödesanalys

Kassaflödesvärdering

Vill du göra en kassaflödesvärdering? Det är en metod som ofta används för att värdera företag. Precis som namnet antyder är det kassaflödet som är grunden för att bestämma värdet på bolaget.

Tjusningen med att värdera kassaflödet är att det går att få fram ett ganska högt värde även på en verksamhet som ännu inte är särskilt lönsam. Bra eller dåligt? Beror på vem man frågar förstås. Så länge som det förväntade kassaflödet är positivt kan bolaget värderas högt.

Men som du förstår innebär detta samtidigt en stor nackdel: Metoden är spekulativ och innehåller många ”rörliga delar”. Ett enda felaktigt antagande så blir hela värderingen skev.

Låt oss titta närmare på vad kassaflödesvärdering är, hur den fungerar och vilka alternativ som finns.

Kassaflödesvärdering – definition

Kassaflödesvärdering är en sorts bolagsvärdering som bygger på företagets framtida kassaflöde – hur mycket pengar som förväntas strömma in och ut ur företaget.

Metoden, som egentligen är en form av avkastningsvärdering, kan ta hänsyn till idén om att pengar idag är värda mer än pengar i morgon genom att diskontera värdet med en så kallad diskonteringsränta. Den typen av kassaflödesvärdering kallas för DCF – Discounted Cash Flow.

När passar kassaflödesvärdering?

Vi brukar som regel avråda från att göra en kassaflödesvärdering eftersom metoden är så pass spekulativ till sin natur. Likväl finns det ett par situationer när det kan vara ett lämpligt sätt att värdera företag på:

 • För värdering av startups: Ett mycket ungt företag med begränsad eller ingen historik går inte att värdera med en sedvanlig avkastningsvärdering. Då kan en kassaflödesvärdering vara det enda alternativet.
 • För aktieanalys: Om du vill bedöma ifall börsnoterade aktier är övervärderade eller undervärderade av marknaden kan kassaflödesvärdering vara till hjälp.

Fördelar

 • Det går att värdera företag utan särskilt lång historik
 • Går att tillämpa på förhoppningsbolag, start-ups och andra bolag som inte går med vinst

Nackdelar

 • En mycket spekulativ metod
 • Flera antaganden måste göras, vilket ökar risken att bedömningen blir fel
 • Svårt att beräkna värdet
 • Tar inte hänsyn till tillgångar (vilket en substansvärdering gör)

Så fungerar kassaflödesvärdering med DCF

Det är inte helt enkelt att göra en kassaflödesvärdering med diskonterat kassaflöde (DCF) men så här går det till i princip:

 1. Titta på den historiska avkastningen för att förstå vilken omsättning och vilka kassaflöden som tycks vara rimliga framöver.
 2. Skapa en framtidsprognos av omsättningen för de följande åren.
 3. Ange en rimlig EBITDA-nivå.
 4. Räkna med avskrivningar.
 5. Räkna med eventuell skatt också.
 6. Dra av för investeringsbehov ifall det finns några sådana.
 7. Undersök om rörelsekapitalbehovdet kommer att ändras och räkna med det i så fall.
 8. När detta är gjort kan du räkna fram fritt kassaflöde.
 9. Nästa steg är att avgöra ett avkastningskrav (WACC). Det brukar ligga på mellan 5 och 15 procent beroende på risken. Högre risk = högre krav.
 10. Det framtida kassaflödet diskonteras nu för att komma fram till ett nuvärde.
 11. Därefter räknar man fram ett så kallat evighetsvärde och diskonterar även detta.
 12. Slutligen är det dags för en slutkalkyl som visar företagets värde baserat på framtida kassaflöden, diskonterat för den risk som finns i investeringen.

Exempel på varför kassaflödesvärdering är spekulativt

Ta en titt i listan ovan på hur man gör kassaflödesvärderingar. Det är detta som vi menar med många rörliga delar och antaganden som måste göras. Minsta felaktiga antagande i något av stegen och hela uträkningen blir missvisande.

Den historiska omsättningen råder det kanske inga tvivel om, men vad är det som säger att framtidsprognosen kommer att stämma? Det kanske blir lågkonjunktur eller en konkurrent tar marknadsandelar. Då blir prognosen fel i grunden.

Samma sak gäller kostnaderna. Hur säker kan man vara i sin uppskattning av hur stora kostnader företaget kommer att ha de närmsta åren? Eller investeringar – inte sällan fattas beslut om investeringar i farten när möjligheter uppstår. Då blir kalkylen plötsligt fel.

Risken är också otroligt svår att bedöma. Gör du en missbedömning kring risken och därmed diskonteringsfaktorn blir hela DCF-analysen fel.

Det är därför vi nästan alltid rekommenderar att göra en mer traditionell multipelvärdering istället som bygger på historisk vinst eller omsättning. Alla värderingar av företag är uppskattningar, men vissa metoder, så som DCF-modellen, innebär mer gissning än andra.

Vem kan göra en DCF värdering?

Det är komplicerat att utföra en kassaflödesvärdering / DCF-värdering. Vill du göra en sådan är det bäst att anlita en expert som specialiserat sig på företagsvärderingar.

Större revisionsbyråer brukar också ha kompetensen att göra denna typ av bolagsvärderingar. De brukar dock vara betydligt dyrare utan att för den sakens skull ge ett mer exakt värde på företaget.

Slutligen finns DCF-värdering online. Vi avråder från dessa då de för det mesta är helt missvisande. Anledningen är uträkningen måste ha korrekta ingångsvärden för att bli korrekt, vilket denna typ av tjänster sällan har.

Kontakta oss!

Om du funderar på att göra en kassaflödesvärdering hjälper vi gärna till. Vi känner till vilka fallgropar som finns med denna värderingsmetod (och de är många). Kontakta oss nu för en kostnadsfri konsultation kring bästa sättet att genomföra er företagsvärdering.

Vill du ha hjälp att sälja ditt företag kan du läsa mer om oss som Företagsmäklare här.

Vanliga frågor och svar

Vad kostar en kassaflödesvärdering?

Priset beror på uppdragets omfattning, vilket bland annat har att göra med typ av företag och under vilka omständigheter som värderingen görs. Kontakta oss för en offert!

Vad är kassaflöde?

Kassaflöde är de pengar som kommer in och ut ur ett företag under en period, exempelvis ett räkenskapsår eller ett kvartal. Om det strömmar in mer pengar än vad som lämnar bolaget är kassaflödet positivt.

Vad är fritt kassaflöde?

Fritt kassaflöde är operativt kassaflöde (verksamhetens överskott) efter investeringskostnader.

Vad är DCF?

DCF är en förkortning för Discounted Cash Flow, det vill säga diskonterade kassaflöden. Det är en värderingsmetod baserat på företagets kassaflöde, justerat (diskonterat) för risken (pengarnas tidsvärde).

Vad betyder free cash flow på svenska?

Fritt kassaflöde.