Avkastningsvärdering

Avkastningsvärdering

Ska du värdera ett företag är det stor sannolikhet att det är en avkastningsvärdering du kommer att göras. Som namnet antyder grundar sig denna värderingsmetod sig i företagets avkastning för att bestämma ett rimligt värde på bolaget.

Vill du ha hjälp att sälja ditt företag kan du läsa mer om oss som Företagsmäklare här.

I denna artikel berättar vi om hur avkastningsvärdering fungerar och vilka varianter som finns.

Avkastningsvärdering – definition

Avkastningsvärdering bygger på företagets avkastning. Det kan vara vinst (resultat) eller kassaflöde, men även omsättning kan användas som grund för värderingen.

Man brukar skilja mellan två sorters värderingar:

 • Multipelvärdering: Använder historisk vinst som multipliceras med en kapitaliseringshastighet (multipel) för att få fram ett värde på företaget.
 • Kassaflödesvärdering: Utgår från antagna framtida kassaflöden vilka diskonteras mot en diskonteringsränta för att få fram ett nuvärde. Kallas även DCF.

Denna artikel fokuserar på den förstnämnda varianten som också kallas för traditionell avkastningsvärdering. Här kan du läsa mer om kassaflödesvärdering och DCF-värdering.

När passar avkastningsvärdering?

Här är några typiska situationer när avkastningsvärdering passar:

 • För värdering av företag som går med vinst och som har vinsthistorik
 • Växande företag
 • Vid försäljning av företag
 • Företag som ska fortsätta att drivas (inte likvideras)
 • Bolag med stora immateriella tillgångar som inte syns på balansräkningen
 • Värdeskapande företag
 • Tjänsteföretag (men metoden passar nästan alla typer av företag)

Fördelar

 • Hänsyn tas till tillväxt och vinst
 • Kan blicka framåt
 • Kan vara relativt enkel (multipelvärdering) eller avancerad (DCF-värdering)

Nackdelar

 • Tillgångar som maskiner, fordon och utrustning syns inte i värderingen
 • Kan vara spekulativ ifall framtida kassaflöden används för uträkningen
 • Skulder vägs inte in i beräkningen
 • Mer tidskrävande än substansvärderingar

Normalisering – nyckeln till en korrekt avkastningsvärdering

När man gör en avkastningsvärdering hämtas uppgifter från företagets resultaträkning. I sin enklaste form vinsten (resultatet) som sedan multipliceras med en multipel som ofta är 4 till 6 gånger vinsten.

Men nöjer du dig med en sådan ”höftning” är det stor risk att värderingen inte blir korrekt.

Först och främst behöver siffrorna i resultaträkningen normaliseras. Med det menas att man måste justera intäkter och utgifter så att de motsvarar verkligheten.

Om kostnader och intäkter är fel blir också vinsten fel och därmed blir värderingen missvisande.

Exempel

Målet här är att siffrorna ska vara så representativa för verksamheten som möjligt. Det innebär till exempel att om en ägare jobbat i bolaget gratis (inte tagit ut lön) så måste höjd tas för att den arbetsinsatsen ska ersättas med marknadsmässig lön. Det blir en kostnad som belastar resultatet.

Det kan också vara som så att man sålt av tillgångar så som maskiner eller fordon vilket gett en intäkt som inte är representativ för verksamheten. Sådant måste normaliseras bort innan uträkningen.

Välj lämplig multipel

Är det en avkastningsvärdering av typen multipelvärdering som du gör är dessutom en stor del av jobbet att avgöra en lämplig multipel. Som du förstår kan värdet på bolaget bli radikalt annorlunda med minsta felbedömning av multipeln.

Ofta är den mellan 4 och 6 för svenska onoterade bolag, men det går inte att säga att just det spannet passar för den verksamhet som du vill värdera. Den kan vara mycket lägre än så – eller mycket högre.

När en professionell företagsvärderare bedömer vilken multipel som ska användas kan han eller hon ofta väga in följande i sin bedömning:

 • Hur stort företaget är
 • Vinst och / eller omsättningsstabilitet
 • Bransch
 • Ägarberoende / ägarstruktur
 • Konkurrenssituation
 • Marknadsläge

Multipelvärdering vs kassaflödesvärdering?

En vanlig fråga är om man bör använda en traditionell multipelvärdering eller en framåtblickande kassaflödesvärdering.

Det beror på situationen, men i de flesta fall är en multipelvärdering bäst. Den är mer konservativ till sin natur genom att den baseras på historisk vinst. Värderingen blir därmed mer robust.

En kassaflödesvärdering (DCF-värdering) är bra ifall det saknas vinsthistorik men bolaget i fråga växer. Dock bör du känna till att den metoden är mycket spekulativ och värderingen därför blir mycket mer osäker.

Läs mer om kassaflödesvärdering

Avkastningsvärdering vs substansvärdering?

I valet mellan avkastningsvärdering och substansvärdering är det inte sällan svaret blir – välj både och!

De två värderingstyperna är väsensskilda. Avkastningsvärderingar bygger på vinst eller kassaflöde. Substansvärderingar bygger på substansvärdet – skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Vilken metod som är bäst beror på situationen. Finns vinst och / eller tillväxt är någon form av avkastningsvärdering lämplig. Har bolaget stora tillgångar men inte nämnvärd eller ingen vinst, eller om det ska avvecklas, passar substansvärdering.

I många bolag är det dock sällan så svartvitt. Det kan finnas viss vinst, en hygglig vinsthistorik men även omfattande tillgångar. Då passar det att kombinera de två värderingsmetoderna och vikta värderingen så att den blir mer representativ.

Läs mer om substansvärdering

Vem kan göra en avkastningsvärdering?

Det finns flera aktörer på marknaden som erbjuder sig att värdera företag med avkastningsmetoden.

Här är några av de främsta alternativen:

 • Företagsvärderare: En specialist på bolagsvärderingar som ofta kan erbjuda ett rimligt pris för sin spetskompetens.
 • Revisionsbyråer: Exempelvis the “Big Four”. Många tänker först på detta alternativ, men det är ofta dyrare och sällan bättre än att anlita en nischad expert.
 • Företagsmäklare: Hjälper dig att sälja ditt företag och kan i samband med det erbjuda en värdering.
 • Värdering online: Avråder vi från. Är i mångt och mycket en generisk uträkning baserat på resultatrapporten, utan någon normalisering av räkenskaperna.

Kontakta oss!

Gör en avkastningsvärdering så som den bör göras. Vi utgår alltid från ditt specifika fall och väljer en metod som passar för situationen. Våra företagsvärderingar baseras på konkreta fakta (i motsats till spekulation), är välbalanserade och alltid helt oberoende. Kontakta oss nu för en konstansfri inledande konsultation.

Vanliga frågor och svar

Vad kostar en avkastningsvärdering?

Priset beror på hur omfattande och hur detaljerad analys som behövs, vilket i sin tur beror på företaget i fråga och anledningen till att värderingen görs. Kontakta oss för en offert.

Varför välja avkastningsvärdering som metod?

Metoden bygger på historisk försäljning (multipelvärdering) eller framtida kassaflöden (kassaflödesvärdering) och baseras därmed på vad företaget verkligen genererar, i motsats till vilka tillgångar det har.

Kan man kombinera avkastningsvärdering med andra metoder?

Ja, det är vanligt att kombinera metoden med substansvärdering för att även väga in företagets tillgångar och skulder i värderingen.

Vad är en multipel?

Inom avkastningsvärdering är en multipel ett tal som man multiplicerar vinsten med för att få fram ett värde på företaget. Inom aktieanalys används multiplar för att sätta aktiepriset i relation till exempelvis vinst eller försäljning.

Vad är en kalkylränta?

Det är en diskonteringsränta som används för att nuvärdesberäkna framtida avkastningar. Kallas även för avkastningskrav.