Bild som visar aktievärdet efter en IPO

IPO: Så genomför du en lyckad börsintroduktion

En IPO är ett stort och komplext steg för alla företag. Innan ni väljer att genomföra en börsintroduktion finns mycket att tänka på. I den här artikeln har vi samlat allt om hur processen går till och vilka krav som ställs på ert bolag.

Ska ditt företag ta klivet in på börsen? En IPO kan medföra många fördelar till företaget, men för ett lyckat resultat krävs noggranna förberedelser. Här går vi igenom allt du behöver veta inför er börsintroduktion.

Vad är en IPO?

IPO, på svenska ofta kallat börsnotering, står för ”Initial Public Offering”. Det betyder att ett företag och dess aktier noteras på börsen. En börsintroduktion innebär att bolaget blir tillgängligt för allmänheten, som får förenklad möjlighet att teckna aktier i bolaget via en marknadsplats. Således går företaget från att vara privat till att bli ett publikt sådant.

Varför genomföra en börsintroduktion?

Det finns flera anledningar till att företag väljer att genomföra en IPO. Nedan går vi igenom fyra av de största fördelarna med en börsintroduktion.

 • Kapitalanskaffning: En av de primära anledningarna till att noteras på börsen är möjligheten att skaffa kapital. Genom att underlätta allmänhetens aktiehandel i bolaget, underlättas också möjligheten att få in pengar som kan användas för en rad olika syften, såsom att investera i forskning och utveckling, betala av skulder eller köpa företag för ytterligare tillväxt.
 • Marknadsprofil och synlighet: En börsintroduktion innebär också ökad synlighet och prestige. Genom att vara börsnoterat får företaget mer uppmärksamhet från media, investerare och potentiella kunder. Detta kan leda till förbättrade affärsrelationer och en starkare marknadsposition. Dessutom kan företagets värdering och dess varumärke stärkas av den ökade synligheten som en notering medför.
 • Förtroende från allmänheten: En IPO omgärdas av en lång rad regler och krav, som alla företag måste anpassa sig för att noteras på en börs. Att uppfylla samtliga krav blir en sorts kvalitetsstämpel på bolaget, som kan leda till ökat förtroende från allmänheten.
 • Ägarspridning i bolaget: När ett företag blir publikt, sprids ägandet ut över en större grupp investerare. Detta kan bidra till en ökad kännedom kring bolaget, samtidigt som det ger förutsättningar för bättre likviditet och handel med aktien.

Vilken börs ska ni välja?

Ett av de viktigare besluten vid en IPO är vilken börs ni ska lista er på. Olika börser exponerar er för olika publiker. Därtill kommer valet ha en stor inverkan på era framtida strukturer, processer och strategier, då reglerna skiljer sig åt mellan olika börser.

Här finns flera alternativ att välja bland, såväl svenska som internationella. I Sverige finns, utöver de mindre marknadsplatserna, två reglerade börser: Nasdaq OMX Stockholm och Nordic Growth Market. Nasdaq OMX Stockholm, även kallad Stockholmsbörsen, är den större av de två. Där finns i huvudsak tre listor:

 • Small Cap: Här listas bolag med ett börsvärde som understiger 150 miljoner euro.
 • Mid Cap: För att listas på Mid Cap krävs ett börsvärde mellan 150 miljoner euro och 1 miljard euro.
 • Large Cap: På Large Cap, den största listan, återfinns bolag med ett börsvärde om över 1 miljard euro.

Så går en IPO till

Hur en börsintroduktion går till skiljer sig åt beroende på vilken börs ni väljer att notera er på. Det man däremot kan säga om samtliga introduktioner är att de kräver noggranna förberedelser, för att uppfylla alla regler och krav som ställs på bolaget.

Oavsett vilken börs ni ska noteras på bör nedanstående punkter ingå i era förberedelser.

 • Ledningens erfarenhet: Först och främst krävs att bolagets ledning och styrelse besitter den erfarenhet och kunskap som krävs för att driva ett börsnoterat bolag. De behöver vara tillräckligt insatta i bolagets verksamhet och rapportering, samtidigt som de ska upprätta rutiner för att säkerställa att all information som når allmänheten är tydlig och sanningsenlig.
 • Legal granskning: Innan en notering kan genomföras måste bolaget genomgå en legal granskning, en så kallad due diligence. Här ser en legal rådgivare över bolagets legala risker, skattesituation och liknande. Granskningen fungerar som underlag för börskommittén som beslutar om huruvida noteringen ska godkännas eller inte.
 • Prospekt: Inför noteringen behöver bolaget upprätta ett prospekt. Prospektet ska bland annat innehålla information om bolaget samt dess affärsidé, historik och ekonomi. Syftet med prospektet är att allmänheten enkelt ska kunna avgöra om de vill köpa aktier i bolaget eller inte. Prospektet måste godkännas av Finansinspektionen.
 • Rapportering: Bolaget behöver även sätta upp rutiner för sin rapportering. Det ställs nämligen höga krav gällande rapportering och informationsskyldighet på ett börsnoterat bolag. Exempelvis måste bolaget lämna rapporter kvartals-, halvårs- och årsvis. Informationen måste nå ut till allmänheten samtidigt, för att säkerställa att ingen utnyttjar informationen.

Hur lång tid tar processen?

Att genomföra en börsintroduktion är tidskrävande. Som tidigare nämnt ser processen olika ut beroende på vilken börs ni vill noteras, och även vilka förutsättningar som finns i bolaget. Ni bör dock räkna med att processen tar mellan 9–24 månader. Se därför till att påbörja era förberedelser i god tid.

Det som tar mest tid är ofta förberedelserna. För att genomföra alla steg är det en fördel att ta hjälp av en expert, såsom en legal rådgivare eller företagsmäklare. Denne kan se till att allt sker så tidseffektivt som möjligt och att allt är korrekt inför granskningen av bolaget.

Förbered er för en framtid på börsen

Kom ihåg att ni inte bara förbereder bolaget för att klara granskningen inför en börsintroduktion, ni förbereder er för att klara av en vardag på börsen. När introduktionen väl godkänns kommer ni ställas inför nya utmaningar, samtidigt som granskningar av bolaget fortsätter även efter godkännande.

Ta extern hjälp i er notering

Att noteras på börsen är ett av de största stegen i ett bolags tillväxtresa. Därav vill ni sannolikt inte lämna något åt slumpen. Vi rekommenderar er att ta hjälp av en expert, för ett så lyckat resultat som möjligt. Kontakta oss på I Am Growth för att höra hur vi kan hjälpa er.

Läs också om hur vi kan hjälpa er att sälja företag.