Person räknar ut skatt på att sälja bolag

Sälja bolag skatt: Så fungerar skatt vid försäljning av företag

När man ska sälja bolag är skatt en av de frågor som många undrar över. Hur mycket ska man betala i skatt vid försäljning av bolag och vilka faktorer avgör den slutgiltiga skattesumman? Här går vi igenom allt du behöver veta inför att du ska sälja ditt företag.

Att sälja sitt företag kan vara en komplicerad process med många punkter att tänka på – en av dem är skatten. Hur mycket du betalar i skatt vid försäljning av företag beror på flera faktorer, som är viktiga att känna till för att få ut det mesta möjliga av din försäljning.

Sälja bolag skatt – det gäller för fåmansbolag

Hur mycket man betalar i skatt vid försäljning av bolag beror bland annat på bolagsformen. Vad gäller fåmansbolag, det vill säga ett aktiebolag där fyra personer eller färre äger mer än 50 procent av rösterna inom bolaget, tillkommer särskilda skatteregler.

När man säljer ett fåmansbolag beskattas, som brukligt är, endast vinsten från försäljningen. Du får med andra ord dra av omkostnadsbeloppet från köpeskillingen, och det som återstår är det som ska beskattas.

Kapitalvinsten ska beskattas som inkomst av tjänst. I dessa fall kan skattesatsen som högst uppgå till 52 procent. Den exakta procentsatsen avgörs i mångt och mycket av Skatteverkets blankett K10, som används vid dessa försäljningar.

I det fall det, enligt blankett K10, finns ett gränsbelopp, inklusive ett sparat gränsutrymme, ska den vinst som motsvaras av årets gränsbelopp, inklusive sparat utdelningsutrymme, beskattas som kapitalinkomst snarare än som inkomst av tjänst. Är detta fallet sjunker skattesatsen från 52 procent till 20 procent.

Resterande vinst som överskrider gränsbeloppet beskattas i inkomstlaget tjänst, upp till ett särskilt takbelopp. Vad gäller utdelning som sträcker sig över takbeloppet är det inkomst av kapital om 30 procent som gäller.

Dessa regler gäller delägarnas beskattning, inte bolagets. Anledningen bakom reglerna är att delägarna i fåmansföretaget ska beskattas på liknande sätt som de anställda, vad gäller skatt på inkomst av deras arbete.

Är aktierna kvalificerade eller inte?

Hur mycket man betalar i skatt på försäljning av aktier i aktiebolag beror även på aktiernas form – om de är kvalificerade eller okvalificerade.

 • Kvalificerade aktier: Skatten kan variera mellan 20 och 60 procent. Vid deklaration av försäljningen används blankett K10.
 • Okvalificerade aktier: Skattesatsen för okvalificerade aktier är 25 procent. Redovisas vanligtvis i bilaga K12.

Så fungerar 3:12-reglerna

För fåmansbolag där du som ägare besitter kvalificerade aktier spelar 3:12-reglerna en viktig roll vad gäller skatt vid försäljning av bolag. Det är dessa regler som avgör hur mycket av avkastningen från en kapitalvinst, utdelning eller investering som är att klassa som kapitalinkomst, och hur mycket som går under inkomst av arbete.

Om du eller en närstående varit aktiva i bolaget på ett sådant sätt att aktierna är kvalificerade träder 3:12-reglerna i kraft. I detta fall kommer vinsten från försäljningen först till den del vinsten motsvarar gränsbeloppet att beskattas med 20 procent.

Upp till dess att du skattat i inkomst av tjänst för kapitalvinster från bolaget de fem senaste åren för 100 inkomstbasbelopp, ska resterande vinst skattas som inkomst av tjänst. Därefter gäller inkomst av kapital, det vill säga 30 procent i skatt.

Sälja aktiebolag skatt – så beskattas realisationsvinsten

Med realisationsvinst, ibland kallat reavinst, menas vinst på ett kapital som uppstår vid försäljning av en tillgång. Tillgångarna kan vara allt från fastigheter till aktier. Realisationsvinsten beräknas genom att dra av inköpspriset från försäljningspriset.

Du är skyldig att skatta på hela realisationsvinsten och detta sker genom så kallad reavinstskatt, oftare benämnt som kapitalskatt. De allra flesta realisationsvinsterna beskattas med 30 procent.

Exempel: Du köper aktier för 20 000 kronor och säljer dem för 30 000 kronor. Realisationsvinsten blir då 10 000. Det är detta belopp som ska beskattas med 30 procent, vilket innebär att kapitalskatten blir 3 000 kronor.

Kapitalvinsten på kvalificerade aktier i ett fåmansbolag beräknas enligt 3:12-reglerna. Vinst = försäljningspris – omkostnadsbelopp. Med omkostnadsbelopp menas kostnaden för anskaffningen av aktierna inklusive ovillkorade aktieägartillskott.

Så mycket betalar du i skatt när du ska sälja bolag

När du ska sälja företag kan vinsten av försäljningen delas in i tre delar, som alla beskattas med olika skattesatser. De tre delarna och dess skattesatser är följande:

 • Gränsbelopp – 20 procent
 • Tjänstebeskattad del – 50 procent
 • Kapitalbeskattad del – 30 procent

Vad gäller den tjänstebeskattade delen har den ett maxantal om 100 inkomstbasbelopp, som alltså beskattas enligt inkomst av tjänst. Från kapitalvinsten drar du först bort gränsbeloppet och sedan de 100 inkomstbasbeloppen. Den summa som sedan är kvar, som överstiger 100 inkomstbasbelopp, beskattas enligt inkomst av kapital.

Exempel

Nedan har vi satt ihop ett exempel på en företagsförsäljning som visar hur mycket skatt som ska betalas i det aktuella fallet.

 • Försäljningspris: 10 000 000 kr
 • Omkostnadsbelopp: 100 000 kr
 • Vinst: 9 900 000 kr
 • Gränsbelopp: 200 000 kr
 • Försäljningsår: 2024

Beräkning av skatt

I det fall exemplet ovan är ett fåmansbolag med okvalificerade aktier hade kapitalvinsten beskattats med 25 procent, vilket ger en skattesumma om 2 475 000 kr. Om aktierna i stället är kvalificerade beräknas skattesumman enligt nedan.

 • Skatt på gränsbeloppet: 40 000 kr (200 000 kr x 20 procent)
 • Skatt på 100 inkomstbasbelopp: 3 810 000 kr (7 620 000 kr x 50 procent)
 • Skatt på den kapitalbeskattade delen: 624 000 kr (9 900 000 kr – 200 000 kr – 7 620 000 kr x 30 procent)

Total summa att betala i skatt: 4 474 000 kr (40 000 kr + 3 810 000 kr + 624 000 kr).

Så minskar du din skatt vid försäljning av bolag

Om du vill minska hur mycket skatt du betalar vid försäljning av ditt företag finns faktiskt några lagliga metoder att använda. Dessa går vi igenom nedan.

 • Ackumulerad inkomst – I det fall du sprider ut en inkomst över flera år minskar marginalskatten vid försäljning av aktier. För att detta ska kunna göras måste inkomsten kunna hänföras till minst två år. Fördelningen kan ske på 10 år som mest. Denna metod är särskilt fördelaktig om bolaget är värt under 2 000 000 kronor.
 • Okvalificerade aktier – Skattesatsen vid försäljning av kvalificerade aktier är endast 25 procent. Genom att göra aktierna okvalificerade minskar alltså skattesumman betydligt. Aktierna anses vara kvalificerade om du eller någon närstående äger aktier i bolaget och under de fem senaste åren varit aktiv i företag i en betydande omfattning.

Ta hjälp av I Am Growth

Skatt på bolagsförsäljning är ett komplicerat ämne, men för dig som planerar att sälja ditt företag är det ett viktigt sådant att förstå. För att få en exakt uppfattning av hur mycket du behöver betala i skatt rekommenderas du kontakta en företagsmäklare.

Vi på I Am Growth hjälper dig genom hela försäljningsprocessen och ser till att alla steg sköts professionellt och korrekt. Kontakta oss i dag för ett inledande möte, där vi går igenom dina mål och förväntningar. Därefter utformar vi en strategi som passar just dig och ditt bolag, för att du ska få ut det mesta av din försäljning.

Läs också om hur vi på I Am Growth kan hjälpa dig att köpa företag.